Промоции

212 329 233 90                 Elux tag black grey Large


Купете съдомиялна Electrolux в периода от 21 септември до 30 ноември 2013г и ще получите като подарък Finish Стартов пакет. Освен това при покупка на съдомиялна машина Електролукс от гамата "RealLife" ще може да се възползвате от пробен период за употреба от 100 дни. Ако Вашият нов уред не оправдае очакванията Ви в този период, върнете съдомиялната машина в магазина, от който е закупена, а Electrolux гарантира възстановяването на парите Ви*.

* Условията за възстановяване на парите ще влязат в сила при представяне на касова бележка и гаранционна карта в рамките на 100 дни от датата на закупуване само на съдомиялна машина от гамата RealLife на Electrolux. Парите се получават от магазина, от който е закупен уреда.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се провежда на територията на Република България и включва всички търговски обекти на веригите Технополис и Техномаркет, където се продават съдомиялни с марката Electrolux.

211 538 417 90

 

 

 

СПЕЧЕЛИ с Vanish,Finish, CillitandAirwickв магазини МетроKеш&Кери!

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

 

Купете продукти Vanish, Finish, Cillit и/или Airwick на стойност минимум 10,00 лв с ДДС в периода на МП 1320-21, от 26 септември до 23 октомври 2013г. и участвайте в играта, за да спечелите 1 от 5 съдомиялни машини Electrolux.

 

1. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 

         1.1. Рекламната кампания се провежда под мотото «Спечели съдомиялна с Vanish, Finish, Cillit и/или Airwick». Право на участие имат всички граждани, закупили eднократно в национална верига МЕТРО КЕШ&КЕРИ БЪЛГАРИЯ, които и да е продукти с марките Vanish, Finish, Cillit и/или Airwick  на стойност минимум 10.00 лева с ДДС, в периода 26 септември – 23 октомври. Съгласно оповестяването на промоцията в основното издание на МЕТРО КЕШ&КЕРИ и правилата на играта, за всички покупки на стойност минимум 10.00 лева с ДДС, клиентът трябва да пази фактурата от направената покупка.

 

2. ПРОМОУТЪРИ В МАГАЗИНИТЕ

 

2.2. В периода на промоцията ще има промоутъри в 4 магазина Метро, които ще информират клиентите за кампанията и ще представят продуктите .

 

2.3.Промоутърите ще присъстват в обектите с регламентирано работно време  в петък, събота и неделя в периода на МП 20-21 в следните магазини:

 

 

3. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:

 

Начало на играта: 00.00 часа на 26 септември 2013 г., край на играта: 00:00 на 23 октомври 2013г.

 

4. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА

 

4.1.Наградната игра се организира и провежда от ТП Рекит Бенкизер Румъния  с адрес на управление гр. София 1407, ул. Златен рог 22, с ЕИК 176334893, представлявано от Йордан Иванов и Аксон България ООД  с адрес на управление гр. София 1360, ул. Георги Караславов 14а, с ЕИК 040117400, представлявано от Георгиос Диамантис.

 

4.2.Официалните правила на наградната игра са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

 

4.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.

 

5. ТЕРИТОРИЯ

 

5.1. Наградната игра се провежда на територията на Република България. Наградната игра е валидна само в магазини МЕТРО в градовете: София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Благоевград, Бургас, Русе, Велико Търново, Добрич, Сливен, Хасково, Плевен.

 

6. УЧАСТНИЦИ В НАГРАДНАТА ИГРА

 

6.1.Всички пълнолетни граждани на Република България, които имат постоянен адрес в страната могат да участват в Наградната игра. Лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Наградната игра, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия, не могат да участват в Наградната игра. Служители на „Метро Кеш&Кери България ЕООД” също нямат право да участват в играта.

 

7. ДисквалифицираНЕ участниците, нарушаващи Правилата на Наградната игРА.

 

7.1. Ако организаторът заподозре, че участник е нарушил правилата на Наградната игра, той е длъжен да даде на участника възможност да обясни, че той/тя е действал/а в съгласие с правилата на Наградната игра. В такъв случай в срок от 10 дни след получаване на уведомление чрез телефонно обаждане за съмнение в нарушаване на правилата на играта, участникът, заподозрян в нарушаване на правилата, трябва да докаже безспорно и по начин определен от организаторът, че той/тя е следвал/а стриктно правилата на Наградната игра. В случай, че участникът не докаже това по начините, определени от организатора или не отговори на неговите опити за контакт, организаторът незабавно ще го/я дисквалифицира.

 

7.2. Цялата комуникация с участниците в играта относно получаването на наградата, се провежда чрез телефонни разговори и чрез предоставения телефон за обратна връзка.Решенията на организатора по отношение на евентуални дисквалификации на участници в играта са окончателни. Съставя се протокол за действията и решенията на организатора.

 

8. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ

 

8.1. Тегленето на печеливши ще се извърши на 8 ноември 2013 г., в централата на Метро Кеш&Кери България ЕООД, адрес: бул. Цариградско шосе 7-11 км, в присъствието на нотариус, осигурен от ТП Рекит Бенкизер Румъния и Аксон България ООД.

 

8.2. Тегленето ще бъде извършено чрез случайно излъчване на номера на фактури от системата на Метро Кеш&Кери България. В тегленето ще участват всички фактури, издадени на името на регистрирани фирми и физически лица в системата на Метро Кеш&Кери България ЕООД,  в периода на промоцията и отговарящи на условията за участие.

 

8.3. Печелившите ще бъдат уведомени по телефона. По време на тегленето ще се излъчат 5 (петима) печеливши и 5 (пет) резерви. Всеки участник има право да спечели само 1 (eдна) награда.

 

8.4. В играта нямат право да участват служители на фирмите-организатори на настоящата промоция: ТП Рекит Бенкизер Румъния, Аксон България ООД и служители на търговската верига, в която се провежда промоцията.

 

8.5. При удостоверена печалба на клиент на МЕТРО Кеш&Кери България и покупка на продукти Vanish, Finish, Cillit и/или Airwick на стойност минимум 10.00 лева с ДДС, срещу предоставена фактура на МЕТРО, клиентът доброволно предоставя лични данни, (три имена, адрес по местоживеене, ЕГН, телефон за обратна връзка), за да получи наградата от представител на ТП Рекит Бенкизер Румъния и Аксон България ООД, които са организатори на играта. Наградата ще се предоставя на печелившия в 14 дневен срок от констатиране на печалбата, след удостоверяване на печалбата, с приемо-предавателен протокол в 3 екземпляра –  1 протокол за печелившия, 1 протокол за Аксон България ООД и 1 бр. за ТП Рекит Бенкизер Румъния.

 

9. ДЕФИНИЦИИ

 

9.1. Правилата на играта съдържат следните термини:

 

УЧАСТНИК: „УЧАСТНИК” се нарича всяко лице, което е закупило еднократно продукти с марка Vanish, Finish, Cillit и/или Airwick на стойност минимум 10,00лв с ДДС и което е включено в системата на МЕТРО чрез покупката не по-рано от 00:00 ч на 26 септември 2013 г. и не по-късно от 24:00 на 23 октомври 2013 г.

 

ПЕЧЕЛИВШ: „ПЕЧЕЛИВШ“ се нарича всяко лице, което ще бъде изтеглено от системата на Метро на случаен принцип и ще спечели една от предварително обявените награди – 1 от 5 съдомиялни машини Electrolux.

 

10. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 

Определянето на победителите ще се осъществи в присъствието на нотариус, чрез изтегляне на номерата на фактурите на случаен принцип от системата на МЕТРО т.е. номерата на 5 (пет) фактури, удостоверяващи покупката на Vanish, Finish, Cillit и/или Airwick на стойност минимум 10,00лв (десет лева) с ДДС. Организаторите и Метро няма да използват процедури и алгоритми, по начин, който позволява да се предопредели резултата от проведеното случайно разпределение на наградите. Нотариален констативен протокол за тегленето с информация за победителите, вкл. име, фамилия и телефон,  ще се предостави на Метро Кеш & Кери България ЕООД до 15 ноември 2013 г.

 

11. НАГРАДИ В НАГРАДНАТА ИГРА

 

11.1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА – съдомиялна машина ELECTROLUX ESF 6500 LOW със следните характеристики: капацитет: 12 комплекта; брой програми: 6; брой температури: 4; енергиен клас: А+; цвят: бял; размери: 60/60/85 см; гаранция: 24 месеца.

 

12. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 

12.1. Всички печеливши участници ще бъдат информирани от организатора за спечелването на наградата на посочения телефон в системата на Метро Кеш&Кери ЕООД, не по-късно от 10 дни след тегленето в присъствие на нотариус на 08 ноември 2013 г.

 

12.2. Ако до 10 работни дни след тегленето на наградите, контактът с печеливш участник е невъзможен, правото на награда се губи и се предоставя на първата изтеглена резерва (резервен печеливш), отразена в нотариалния протокол.

 

13. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 

13.1. Всички участници в Наградната игра изрично разрешават обявяването/публикуването на името и фамилията им и/ или наименованието на юридическото лице, което представляват.

 

13.2. Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на документ за самоличност със снимка (лична карта).

 

13.3. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си той/тя губи правото си върху наградата, а наградата не се присъжда на печелившото лице.

 

13.4. Участниците в Наградната игра са запознати с възможностите за спечелване на награди и дават съгласието си да покрият за своя сметка всички необходими разходи за транспорт на наградата от съответния търговски обект до личния им адрес, в случай че е необходим такъв. Ако някой от победителите в играта, не е съгласен да заплати тези разходи, свързани с наградата, това означава, че този участник се отказва от получаването на наградата.

 

13.5. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Наградната игра не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, организаторът има право да прекрати играта.

 

13.6. Участниците трябва да бъдат информирани за това на посочения от тях телефон за връзка в системата на МЕТРО. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Наградната игра или прилагането на правилата на Наградната игра, са финални и се отнасят до всички участници.

 

14. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

14.1. Съгласието с Правилата на Наградната игра е необходимо условие за участие в играта. Със заявяване на желанието си да участва в играта, участникът безусловно приема и напълно се съгласява с настоящите правила. Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (телефон и/или имена).

 

15. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

 

15.1. Правилата на наградната игра са достъпни в писмен (разпечатан) вариант в бюро „Информация” във всички Метро магазини.

 

16. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

16.1.ТП Рекит Бенкизер Румъния и Аксон България ООД -Организатори и Метро Кеш&Кери България ЕООД,  гарантират сигурността на Вашите лични данни и уверяват, че те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без ваше съгласие, съгласно Закона за защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или друг компетентен Държавен орган.

 

16.2. С приемането на Правилата на Наградната игра, всеки участник се съгласява, че ако бъде обявен за Печеливш в Наградната игра, неговите име и фамилия ще бъдат публикувани в страниците на Метро Кеш&Кери България ЕООД. Списъкът с печелившите участници ще се съхранява от Метро Кеш&Кери България ЕООД, гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км.

 

16.3. С участието си в Наградната игра и доброволното предоставяне на личните си данни участникът дава своето свободно изразено, конкретно и информирано съгласие всяко от следните лица: ТП Рекит Бенкизер Румъния, Аксон България ООД – Организатори и Метро Кеш&Кери България ЕООД да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (Обн. ДВ. бр. 1 от 4 януари 2002 г.) и настоящите Правила.

 

16.4. Събраните съгласно Правилата на Наградната игра лични данни ще се използват само за целите на Наградната игра, статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на играта. В случай, че не сте съгласни личните ви данни да бъдат обработвани при по реда на тези Официални правила, молим да не ни ги предоставяте. 

 

16.5. В случай на отказ от участие от Наградната игра, както и по всяко време след приключването й, участникът има право да поиска обработването на личните му данни за целите на директен маркетинг да бъде преустановено. 

 

17. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

 

17.1. Участник в Наградната игра може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Наградната игра във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на Meтро – център за контакт с клиенти.

 

18. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

 

За всички оплаквания отговаря Организаторът на Наградната игра. При постъпване на оплаквания, Организаторът е задължен да ги отстрани в най-кратък срок, като информира подалия оплакването участник за това. Организаторът има правомощия да отстрани участници, за които подозира, че нарушават правилата на Наградната игра. Решенията на организатора относно възможните дисквалификации са окончателни.

 

 

 

Настоящите Правила на Наградната игра са обявени в магазини Метро и на сайта: www.metro.bg, както и на сайта: www.sadomialni.bg